Učitavanje video playera...
00:29:59
sys.trek 2015: Dabar - digitalni akademski arhivi i repozitoriji
Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture koja ustanovama i drugim sudionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava sustavnu brigu o digitalnoj imovini kroz jednostavnu uspostavu i održavanje institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva. Dabrovom ustanovom na svojoj internetskoj domeni dobivaju instalirano i održavano repozitorijsko rješenje za dugoročnu pohranu i diseminaciju digitalnih sadržaja. Dabar je realiziran pomoću platforme otvorenog programskog koda Islandora koja se oslanja na tri osnovne komponente: Fedora Commons Repository, Drupal i Apache SOLR. Vise informacija o Dabru dostupno je na adresi http://dabar.srce.hr
Objavljeno: 25.11.2015
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2015, CNC, sys.trek 2015